የተሸከርካሪ ካሣ ክፍያ

Claims Notification Form


Agreement Towing

የመጎተቻ ውል ቅፅ


Carriers Liability Notification

ህጋዊ የጓጓዠ ቅፅ


CPM and CAR Notification

የግንባታ እና ማሽነሪ አደጋ ማሳወቂያ ቅፅ


Motor Notification

የተሽከርካሪ አደጋ ማሳወቂያ ቅፅ


Formalities for Motor Claim

ለተሸከርካሪ ካሣ ክፍያ ቅድመ ሁኔታዎች